BẢNG HIỆU PHƯỜNG

Dưới đây là những hình ảnh thi công và hoàn thiện "ĐẠI HỘI BỘ CÔNG AN PHƯỜNG 2"